0

Умови згоди

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ.

1.1 Постачальник зобов’язується передати (поставити) товари у номенклатурі, кількості та по ціні, вказаній у кожній видатковій накладній, яка є невід’ємною частиною цієї публічної оферти, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити ці товари в порядку та на умовах, визначених цією публічною офертою.

1.2 Загальна кількість товарів, що підлягають поставці за цією публічною офертою, їх часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами визначаються у видаткових накладних, що визнаються Сторонами  специфікаціями до публічної оферти та є її невід’ємними частинами. 

1.3 Загальна сума цієї публічної оферти визначається на підставі загальної вартості товарів, переданих Постачальником Покупцю, вартості витрат на пакування таких товарів та витрат, пов’язаних із доставкою товарів.

2. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ.

2.1. Кількість та номенклатура товару, що підлягає поставці Покупцеві, попередньо фіксується в рахунках згідно усного або письмового замовлення Покупця, або замовлення, відправленого електронною поштою, або замовлення, відправленого через інтернет-крамницю https://loot-distribution.com.ua/ . Після підтвердження Постачальником можливості виконання замовлення Покупця (комплектування партії товару на складі Постачальника), зміни та корекції замовлення за бажанням Покупця не допускаються. 

2.2. Тара та упаковка, в якій відвантажуються товари – стандартні. Всі вантажні (тарні) місця можуть бути додатково упаковані  стрічкою Постачальника або виробника товару.

2.3. Термін відвантаження партії товару узгоджується Постачальником та Покупцем засобами зв’язку: по телефону та/або електронною поштою.

2.4. Відвантаження товару здійснюється на умовах доставки товару Постачальником або перевізником. При цьому, спосіб доставки (автомобільним транспортом), термін та транспортні витрати узгоджуються з Покупцем додатково. 

2.5. Передача товару (приймання-здача) здійснюється  за наступною адресою: Куренівський провулок, 15А, Київ, 02000 , територія бази "Саніта".

Адреса приймання-здачі окремої партії товару може бути змінена за попередньої домовленості Сторін. 

2.6. Ризик випадкової загибелі  або пошкодження товару переходить від Постачальника до Покупця з моменту підписання Покупцем видаткової накладної та/або товаросупровідних документів на товар, що поставляється. 

3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1 Ціни на товар, що відвантажується, – договірні, діють в рамках поточного прайс - листа Постачальника.

3.2 Вартість товару включає в себе ПДВ, включає вартість тари, пакування та маркування. Деякі товари не включають в себе ПДВ, оскільки звільненні від нього згідно чинного законодавства (друкована продукція українською мовою).

3.3 Транспортні витрати  (витрати по доставці товару) підлягають оплаті/відшкодуванню Покупцем, при замовленні та оплати товару сумою до 2000 гривень (двох тисяч гривень). Транспортні витрати  (витрати по доставці товару) підлягають оплаті/відшкодуванню Постачальником, при замовленні та оплати товару суммою більше 2000 гривень (двох тисяч гривень).

3.4 Оплата товару здійснюється Покупцем за безготівковим розрахунком шляхом попереднього перерахування всієї суми, згідно виставленого рахунку, на розрахунковий рахунок Постачальника.

4. ЯКІСТЬ, КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ ТА РЕКЛАМАЦІЇ.

4.1 Якість товару, що постачається Покупцю Постачальником, відповідає стандартам та технічним умовам країни - виробника і зразкам, які представлені на експозиції Постачальника.

4.2 Якість і кількість (комплектність) поставленого товару перевіряється Покупцем (його уповноваженим представником) при прийманні товару на своєму складі або складі перевізника.

4.3 Приймання товару за кількістю здійснюється на підставі супровідних документів (накладних). Відсутність супровідних документів не є підставою для відмови в прийнятті товару. У такому випадку особами, що відповідають за передачу-приймання товару складається акт про фактичну передачу товару Покупцеві, в якому вказуються супровідні документи, що відсутні. Такі документи підлягають подальшому оформленню Сторонами. 

4.4 Кількість товарів при прийманні визначається в одиницях виміру, що вказані у супровідних документах. У випадку коли в супровідних документах зазначено кількість місць та/або вагу товарів, Покупець повинен перевірити таку вагу і кількість місць. 

4.5 Претензії Покупця щодо якості та кількості отриманого товару приймаються Постачальником протягом лише 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Покупцем товару. Всі претензії направляються лише у письмовому вигляді, в формі Акту-рекламації, або через онлайн-форму за адресою: https://loot-distribution.com.ua/index.php?route=account/return/add . Всі претензії розглядаються тільки уповноваженими співробітниками Сторін.

4.6 В разі виявлення Покупцем при отриманні товару від перевізника порушень упаковки Постачальника, тари або невідповідності щодо кількості місць або ваги (згідно квитанцій про відвантаження) Покупець складає Акт-рекламацію з перевізником і пред’являє йому всі претензії щодо недостачі товарів або порушення якості, які сталися з вини перевізника.

4.7 У разі виявлення Покупцем неякісного товару під час приймання, і доведення того, що якість порушено за вини виробника або Постачальника, останній проводить його заміну якісним товаром тієї ж номенклатури або аналогічним товаром, протягом 14 днів після одержання неякісного товару на свій склад, при умові якщо Покупець надішле виявлений неякісний товар протягом 14 днів Постачальнику з дня отримання.

4.8 Постачальник не несе відповідальність за втрату якості товаром у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем правил приймання, зберігання,  транспортування і продажу товару.

4.9 Покупець несе відповідальність за приймання товару в обумовлені Сторонами строки/терміни. Витрати Постачальника, пов’язані із простроченням приймання товару Покупцем підлягають обов’язковому відшкодуванню.

4.10 Повернення Покупцем товару Постачальнику може здійснюватися:

у випадку, передбаченому п. 4.7.;

за згодою Сторін.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ГАРАНТІЇ, ВИПАДКИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

5.1 Сторони по цьому договору несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань.

5.2 Постачальник гарантує виконання своїх зобов'язань перед Покупцем за номенклатурою, кількістю та якістю замовленого товару, шляхом резервування товару на своєму складі протягом 3-х днів з моменту складання рахунку і  надіслання про це письмового підтвердження Покупцеві.

5.3 Покупець за свій рахунок несе витрати і сплачує Постачальнику збитки, пов'язані з поверненням товару або, якщо з вини Покупця, товар, що відправлений на його адресу автомобільним транспортом, не було своєчасно отримано та прийнято.

5.4 Будь-яка з Сторін вважатиметься такою, що не несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань за цим договором в тій мірі, в якій затримку чи перешкоду виконанню таких зобов’язань спричинено виникненням і дією обставин непереборної сили (форс-мажор). 

5.5 Під обставинами форс-мажор (непереборної сили) розуміються стихійні лиха, епідемії, епізоотії, оголошена або неоголошена війна чи військові дії будь-якого характеру, ембарго, блокади,  повстання, аварії, катастрофи, буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух, дефолт, акти нормативно-правового характеру органів державної влади чи місцевого самоврядування, обов’язкові для суб’єкта господарювання, масові заворушення, протиправні дії третіх осіб, саботаж та інші обставини надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити, і які знаходяться поза контролем Сторін та перешкоджають виконанню ними зобов’язань за цією публічною офертою. 

5.6 Належним доказом виникнення обставин форс-мажор та строку їхньої тривалості для Сторін цієї публічної оферти визнаватимуться відповідні документи, видані Торгово-Промисловою Палатою України, а також іншими уповноваженими організаціями. 

5.7 Сторона, виконанню зобов’язань якої за цією публічною офертою перешкоджають обставини форс-мажор, зобов’язана не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту настання таких обставин у письмовій формі повідомити іншу Сторону про виникнення, характер та можливу тривалість таких обставин. 

5.8 Сторона, виконанню зобов’язань якої за цією публічною офертою перешкоджають обставини форс-мажор, у випадку виконання умов, передбачених цією публічною офертою, має право перенести строки виконання своїх зобов’язань за цією публічною офертою (цілком або частково) на період дії зазначених обставин та не несе відповідальності за їх несвоєчасне виконання чи невиконання.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1 Усі домовленості Сторін, що якимось чином породжують нові взаємні зобов’язання Сторін, а також змінюють, або припиняють зобов’язання Сторін за цією публічною офертою, або пов’язані з його виконанням, повинні бути виконані в письмовій формі та підписані сторонами (у вигляді договору та додатків до договору).

6.2 Сторони зобов’язані своєчасно, протягом трьох робочих днів, письмово повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, реквізитів керівників, установчих документів, форми власності, форми оподаткування та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цієї публічної оферти і виконання зобов’язань за нею. 

6.3 Постачальник має статус платника податку на додану вартість.

6.4 Ця публічна оферта та вся інформація, яка пов'язана з нею, вважаються Сторонами конфіденційною інформацією. Сторони зобов'язується не розкривати конфіденційну інформацію третім особам протягом строку дії цього договору, а також протягом двох років після його припинення.

6.5 Всі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами в процесі дії цієї публічної оферти, розглядаються в порядку, встановленому діючим законодавством України.

Версія на 06/11/2019 року.

FAQ

Ваша компанія зацікавлена стати нашим клієнтом? Ви можете зареєструватися онлайн. Після обробки вашої заявки Ви отримаєте підтвердження електронною поштою. Після цього ваш аккаунт готовий.

Для того, щоб зареєструватися на LOOT DISTRIBUTION, нам потрібна така інформація:

Інформація про юридичну особу
Інформація про вашу крамницю
Контактна інформація
Реквізити
Замовлення можна розмістити через веб-магазин (після підтвердження регістрації), або електронною поштою.
Ні, у LOOT DISTRIBUTION немає роздрібного веб-магазину. Ми не пропонуємо обслуговування для кінцевих покупців. Ми - гуртова компанія.
Так. Усі ціни, вказані на веб-сайті, включають 20% ПДВ, якщо товар не звільненний від ПДВ, як наприклад друкована продукція українською.
Наш партнери з доставки - НОВА ПОШТА.
Клієнт несе відповідальність за витрати на доставку на замовленнях до 2000₴. Якщо сумма завмовлення більше 2000₴ - доставку сплачує LOOT DISTRIBUTION.
Термін доставки залежить від замовлення та від місця призначення. Деякі товари знаходяться на віддаленому складі, тому доставка може зайняти від 24 до 72 годин.
Так. Ви можете забрати своє замовлення за адресою:

КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 15А, КИЇВ, 02000
ТЕРИТОРІЯ БАЗИ "САНІТА"
ОФІС №11
Так, ми приймаємо запити на повернення товарів протягом 14 діб від дати відвантаження. Перед відправленням товару назад, повинен бути авторизований запит на повернення.
Так, мінімальна сума замовлення складає 500₴.
У нас немає мінімальної кількості замовлення, Ви можете замовляти від однієї одиниці товару.
Ні, у нас немає функції дропшипінгу.
Так, уся продукція представлена на нашому ресурсі - офіційна і дозволена для продажу на території України.
Так, ми надаємо документи на всі товари.